KLAUZULA INFORMACYJNA
w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu ul. Sienkiewicza 4, tel. 52 333 48 10, faks 52 333 48 15, e-mail kontakt@bibliotekaswiecie.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świeciu ustawowych zadań publicznych oraz realizacji umów.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  - uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej;
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa. 

Pasowanie pierwszoklasistów na czytelnika w filii 4

 • Drukuj

pasowanie 1575x1050

Co roku w dniach 8 – 15 maja odbywa się ogólnopolska akcja Tydzień Bibliotek, której celem jest promocja czytelnictwa i bibliotek - podkreślanie roli czytania w codziennym życiu, zainteresowanie społeczeństwa literaturą oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza.

Jest to świetna okazja do przyjęcia nowych czytelników. W czwartek 9 maja uczniowie klasy pierwszej szkoły podstawowej w Czaplach byli pasowani na czytelników w filii nr 4 Uroczystość została przygotowana przez Elżbietę Łucką i Joannę Kujawską  (biblioteka szkolna).

Pierwszaki odgadywały zagadki wykazując się znajomością bajek, były piosenki, (Książki to są przyjaciele” Podróż do krainy bajek”) prośba książki, którą przeczytały dzieci.

W przeprowadzeniu uroczystości pasowania pomagały uczennice klasy 7 Maja Miszkurka i Oliwia Janik.

Po złożenia przyrzeczenia i pasowaniu dzieci dostały na pamiątkę dyplomy, książeczki i piękne, oryginalne zakładki szydełkowe wykonane przez p. Dorotę  Lipkowską. Bardzo się podobały! DziękujemyJ

Oprac. Elżbieta Łucka

Komentarzy (0)

Cancel or