KLAUZULA INFORMACYJNA
w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu ul. Sienkiewicza 4, tel. 52 333 48 10, faks 52 333 48 15, e-mail kontakt@bibliotekaswiecie.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świeciu ustawowych zadań publicznych oraz realizacji umów.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  - uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej;
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa. 

 

A- A A+


SZUKAJ W BIBLIOTECE
książki, multimedia-wszystko w jednym miejscu!Zmiana języka:

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 52 333 48 10

Historia

 

Rys historyczny

Historia Miejskiej Biblioteki Publicznej rozpoczyna się w 1946 roku, ale tradycje bibliotekarskie Świecia sięgają połowy XVII wieku. Jako początek zbiorów bibliotecznych w Świeciu należy przyjść zbiór ksiąg przechowywanych w klasztorze Bernardynów, a następnie w kościele farnym w Świeciu. Biblioteka ta niestety zachowała się tylko we fragmentach w Archiwum Diecezjalnym w Poznaniu.
W okresie międzywojennym kolejnym krokiem w rozwoju bibliotekarstwa w Świeciu była aktywna działalność bibliotek Towarzystwa Czytelni Ludowych. W 1908 roku w powiecie świeckim było 19 bibliotek TCL, w 1912 roku 29, a w 1913 roku 36. Po wybuchu I wojny światowej działalność bibliotek TCL zamarła. W 1938 roku na terenie Świecia i powiatu działały dwie biblioteki TCL i 12 punktów bibliotecznych z liczbą książek blisko 5000 egzemplarzy. Okres II wojny światowej przerwał działalność bibliotek. Zniszczenia wojenne dotknęły zarówno pomieszczeń bibliotecznych, jak i księgozbiorów. Zachowały się nieliczne pozycje rozproszone wśród mieszkańców miasta i okolic.
W 1946 roku na mocy dekretu z dnia 17 kwietnia O bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi, który miał zasadnicze znaczenie dla rozwoju bibliotekarstwa w odradzającej się Polsce, powołana do życia została sieć bibliotek powszechnych, szkolnych i naukowych. W Świeciu organizowaniem bibliotek zajął się Edmund Meller, bibliotekarz, nauczyciel i działacz społeczno-oświatowy. Dzięki jego wielkiemu zaangażowaniu we wrześniu 1946 roku powstały równocześnie Powiatowa Biblioteka Publiczna i Miejska Biblioteka Publiczna. Uchwał Prezydium Powiatowej Rady Narodowej z dnia 14 listopada 1954 roku połączono Powiatową Bibliotekę Publiczną i Miejską Bibliotekę Publiczną. W lipcu 1975 roku na mocy zarządzenia Wojewody Bydgoskiego Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną przekształcono w Rejonową Bibliotekę Publiczną, która z kolei w 1991 roku na mocy ustawy o samorządzie terytorialnym została przemianowana na Miejską Bibliotekę Publiczną i działała w strukturach Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu. Od 1 lipca 2004 roku Biblioteka jest samodzielną jednostką.

Kształtowanie się sieci placówek Biblioteki

Sieć Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu rozrastała się z upływem lat. We wrześniu 1948 roku powstała pierwsza filia biblioteki w Przechowie. W styczniu 1968 roku przy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej uruchomiono oddział dla dzieci.
Lata siedemdziesiąte były bardzo pomyślne dla rozwoju biblioteki. Powstały kolejne filie: Filia dla dzieci w Przechowie, Filia w Czaplach, Grucznie i Szpitalu Rejonowym. W 1989 roku utworzono filię dla dzieci na osiedlu Marianki, którą w 2001 roku rozszerzono o Oddział dla dorosłych. Obecnie MBP posiada 6 filii i 5 punktów bibliotecznych.
Na przestrzeni lat biblioteka kilkakrotnie zmieniała swoją lokalizację. Pierwszy lokal, jaki zajmowała Powiatowa Biblioteka Publiczna, znajdował się na ulicy Mickiewicza 27, następnie została przeniesiona do gmachu Szkoły Gospodarczej mieszczącej się na ulicy Kościuszki. W 1949 roku Bibliotekę przeniesiono do budynku na ulicę 10 Lutego 6, a w marcu 1952 do budynku na Plac I Maja 3 (obecnie Duży Rynek), gdzie mieściła się Miejska Biblioteka Publiczna. W 1956 roku połączone biblioteki przeniesiono do lokalu przy ul. Mickiewicza, a następnie w 1958 roku do Powiatowego Domu Kultury. Pod koniec lat 60-tych Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną przeniesiono do pomieszczeń biblioteki na ulicę Wojska Polskiego 141.

Nowa siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu została otwarta 24 października 2015r. Nowoczesna, atrakcyjna bryła przyciąga zainteresowanych, a przestrzenie wewnątrz niej dają możliwość zarówno łatwego dostępu do zbiorów, jak też umożliwiają ich właściwe wyeksponowanie i składowanie. Przestronne wnętrza pozwalają na pełnienie różnorodnych funkcji, od udostępniania zbiorów, poprzez zajęcia dla dzieci i dorosłych aż do swobodnego korzystania ze stanowisk komputerowych. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz opiekunów małych dzieci. Atutem nowej siedziby jest parking przy bibliotece oraz sala wielofunkcyjna na spotkania autorskie, konferencje i warsztaty.
Właściwie zagospodarowana przestrzeń biblioteczna pozwala wykorzystać nowe pomieszczenia tak, by funkcjonalność i estetyka nowej siedziby biblioteki była atrakcyjna dla użytkowników.

Pracownicy Biblioteki

Pierwszą kadrę Biblioteki tworzyli: Teresa Kęsik, Janina Manthey, Teresa Wojdyłła i Gertruda Lula, a Edmund Meller został pierwszym dyrektorem Powiatowej Biblioteki Publicznej.
Od 1950 roku funkcję dyrektora Biblioteki Powiatowej pełniła Janina Manthey. Kolejnym dyrektorem Powiatowej Biblioteki Publicznej od 15 marca 1952 roku był Witold Meller (brat Edmunda). W pierwszym okresie istnienia biblioteki trudno było pozyskać do pracy wykwalifikowanych pracowników. Brakowało osób z wykształceniem bibliotekarskim. W lutym 1985 roku stanowisko kierownika objęła Jadwiga Meller (dotychczasowy kierownik działu instrukcyjno-metodycznego w RBP w Świeciu).
W latach 1987-2005 kierownikiem Biblioteki była Melitta Krzywańska. Od 1 września 2005 roku stanowisko dyrektora Biblioteki piastuje Beata Szymańska. Obecnie Biblioteka zatrudnia 21 pracowników, w tym 16 osób na stanowiskach bibliotekarskich.

Kształtowanie się księgozbioru

Po utworzeniu w 1946 roku Powiatowej Biblioteki Publicznej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu rozpoczęto gromadzenie księgozbioru. W tym czasie zakup książek był bardzo trudny, bowiem oprócz dostatecznych środków pieniężnych brakowało również książek. W 1947 roku postanowiono urządzić zbiórkę darów dla biblioteki, która spotkała się z bardzo dużym odzewem mieszkańców Świecia. Dzięki tej akcji zebrano 2000 książek, które po poddaniu selekcji i pracowaniu rozdzielono do bibliotek. Organizowano również zbiórki pieniędzy, bardzo potrzebnych na zakup nowych książek oraz na urządzenie i wyposażenie biblioteki w niezbędny sprzęt.
Pierwszy wpis w księdze inwentarzowej Powiatowej Biblioteki Publicznej dokonany został 24 września 1946 roku. Pod koniec 1946 roku księgozbiór biblioteki, na który składały się głównie dzieła polskich autorów: Mickiewicza, Sienkiewicza, Żeromskiego, Morcinka, Dygata, Zapolskiej, Staffa i Norwida oraz dzieła pisarzy obcych, takich jak Balzak, Dumas, Kipling, Zwieg. Oprócz literatury pięknej nie brakowało literatury popularno-naukowej. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu była składnicą książek. Główną jej rolą było gromadzenie, opracowanie i przekazywanie książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz do bibliotek w terenie W 1954 roku po połączeniu Powiatowej Biblioteki Publicznej i Miejskiej Biblioteki Publicznej księgozbiór obu bibliotek zespolono i od tej pory zapisy w księdze inwentarzowej dotyczyły już tylko jednej biblioteki Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu. Księgozbiór liczył 25 tys. woluminów. Zawierał między innymi prawie całą klasykę polską i znaczącą liczbę książek pisarzy zagranicznych.
Pod koniec lat 70-tych zbiory Biblioteki osiągnęły liczbę 76 tys. woluminów, a na początku lat 90-tych księgozbiór Miejskiej Biblioteki Publicznej łącznie z filiami wynosił 87 tys. woluminów.
Obecnie Biblioteka Miejska dysponuje księgozbiorem liczącym 96 tys. woluminów. Składają się na niego wydawnictwa specjalistyczne, encyklopedie, słowniki, prasa oraz literatura piękna. Pracownicy Biblioteki starają się, by był on dostosowany do potrzeb różnych grup czytelników i zaspakajał ich oczekiwania.

Komentarzy (0)

Cancel or